Услуги

Изготвяне и подаване на декларации

Баланс ЕООД Ви предлага изготвяне и подаване на:

  • декларации, съгласно ЗМДТ
  • справка - декларация по ЗДДС
  • VIES - декларация и протоколи
  • декларации, съгласно ЗДДФЛ
  • декларация/уведомление по чл.15 от ЗБУТ
  • декларации образец №1 и №6
  • интрастат декларации
  • декларации по ЗКПО