Услуги

ТРЗ услуги

Баланс ЕООД Ви предлага:
1. Компетентна консултация свързана с:

 • уреждане на трудовите и извънтрудови взаимоотношения  с персонала
 • прекратяване на договорните отношения с персонала
 • социално и здравно осигуряване на работници и служители.

2. Изготвяне на:

 • трудови и граждански договори
 • заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения
 • трудови досиета
 • разчетно-платежни ведомости
 • платежни документи с дължимите социални и здравни осигуровки
 • всички необходими декларации и придружителни писма към НАП за внесените осигурителни вноски и към НОИ за обработване на болничните листи на вашия персонал
 • фишове с подробна информация за възнагражденията на вашия персонал, отработените часове/дни, всички удръжки и добавки като нощен труд, клас, извънреден труд
 • оформяне на трудови и осигурителни книжки на служителите
 • допълнителни споразумения към трудовите договори
 • служебни бележки
 • формуляри тип А1