Услуги

Вътрешно-фирмен одит

Компанията Ви разполага със собствен счетоводен отдел, но желаете да се убедите в ефективността му, да сте сигурен, че вашите специалисти са отговорни и знаещи, че спазват изискванията на нормативната уредба.
Ние ще Ви помогнем!
Ще проверим:

  • ефективността на организацията на документооборота
  • коректното осчетоводяване на сделките и документите по тях
  • достоверността на справките необходими за вземане на  управленски решения
  • източника на вашите проблеми и ще Ви предложим решения